NADLEŽNOST Zavoda je:

 

1. Učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju novih nastavnih planova i programa:

 • Predlaže nove nastavne planove i programe, izmjene i dopune nastavnih planova i programa (koji obuhvataju ciljeve, sadržaje, metodičke preporuke, i u dodatku programa preporučenu opremu i sredstva te potrebna znanja kadrova);
 • Evaluira ostvarivost i usklađenost nastavnih programa u odnosu na postavljene ciljeve općeg kurikuluma;
 • Analizira, prati, evaluira primjenu novih programa;
 • Podržava uvođenje demokratskih i građanskih vrijednosti u sadržaje obrazovnih programa, analizira stepen mogućih korelacija u sadržajima između predmetnih programa i podstiče interdisciplinarni rad;
 • Pomaže u pripremi i izradi školskog kurikuluma, na zahtjev škole;
 • Prati i vrednuje uvedene promjene i nudi povratne informacije organima i institucijama, nadlženim za odluke u školskom sistemu;
 • Obavlja druge zadatke po zahtjevu Ministarstva.

 

2. Organizuje obuku za nastavnike, stručne saradnike i direktore, certificira, licencira i akreditira nastavnike, stručne saradnike i direktore za odgojno-obrazovni proces; osigurava mogućnosti za kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i preduvjete za dobru pedagošku praksu kroz različite aktivnosti i oblike stručnog usavršavanja putem:

 • Seminara, savjetovanja, okruglih stolova, radnih sastanaka, konsultacija;
 • Određivanja mentorstva, organizacije i praćenja rada pripravnika i mentora;
 • Studijskih posjeta;
 • Izdavanja priručnika;
 • Izdavanja časopisa s primjerima dobre prakse;
 • Informiranja na Web stranici Zavoda;
 • Preporuka iz stručne i metodičke literature.

 

3. Prati i vrednuje kvalitet odgojno-obrazovnog rada u školi:

 • Izrađuje, definira indikatore kvaliteta u obrazovanju;
 • Usaglašava indikatore kvaliteta za ključne oblasti rada škole za internu i eksternu evaluaciju;
 • Savjetuje u procesu izrade razvojnog plana škole;
 • Evaluira stanje odgojno-obrazovnog procesa na standardiziran i kontinuiran način (primjenom instrumenata za evaluaciju), podstiče prilagođavanje nastavog procesa savremenim pedagoškim teorijama i praksi);
 • Organizuje, provodi i evaluira eksternu i internu provjeru znanja i postignuća učenika u skladu sa zakonima o obrazovanju;
 • Podstiče, razvija i evaluira proces uključivanja djece sa posebnim potrebama u školski sistem u saradnji s Ministarstvom;
 • Evaluira proces uključivanja romske djece u školski sistem u saradnji s Ministarstvom;
 • Formira i održava različite baze podataka za potrebe analize, praćenja i evaluacije školske prakse.

 

4. Vrši istraživanja za vlastite potrebe ili po zahtjevu Vlade, Ministarstva i Univerziteta:

 • Definira prioritetne istraživačke probleme, u skladu sa potrebama pedagoške prakse;
 • Kontinuirano prati i sakuplja podatke i važne informacije (iz pedagoške prakse, ukupnog društvenog konteksta i literature) o funkcioniranju obrazovnog sistema u našoj zemlji i svijetu;
 • Izrađuje instrumente za analizu pedagoških pitanja i problema;
 • Inicira i definira nacrte istraživačkih projekata, kvalitativnih i kvantitativnih, za istraživanje stavova javnog mnijenja prema obrazovanju (pojedinačnih elemenata i procesa unutar istog);
 • Inicira i definira nacrte projekata za (ne)posredna istraživanja nastavnog procesa, njegovih elemenata i sudionika;
 • Analizira i interpretira rezultate istraživanja i predlaže rješenja za unapređenje pedagoške prakse i položaja obrazovnog sistema;
 • Izrađuje izvještaje za različite korisnike, naručioce istraživanja;
 • Publikuje i dostavlja korisnicima istraživačke izvještaje i druge informacije.

 

Aktivnosti Zavoda su u funkciji ostvarivanja ciljeva obrazovne reforme kroz stalno osiguravanje stručnih informacija koje služe kao polazišta organima i institucijama nadležnim za odlučivanje i vođenje obrazovne politike.